Det händer mycket på livsmedelsområdet nu, både i Sverige, i EU och internationellt. Nu finns möjlighet att bidra till ett mer hållbart livsmedelssystem genom att lämna synpunkter i EU-kommissionens offentliga samråd. Det handlar både om EU:s kommande hållbarhetslag och EU:s skolprogram för frukt, grönt och mjölk.

Ett hållbart livsmedelssystem i EU – initiativ om ny EU-lagstiftning

Enligt handlingsplanen till EU-strategin Från jord till bord planerar EU-kommissionen att bland annat att föreslå en rättslig ram för ett hållbart livsmedelssystem. Förslaget ska vara klart innan utgången av 2023 och kommissionen arbetar nu med att förbereda initiativet.

Initiativet handlar om ny lagstiftning som enligt kommissionen kan komma att omfatta allmänna mål och definitioner och principer för hållbarhet i livsmedelssystem, ett ramverk för märkning av hållbart producerade livsmedel samt obligatoriska minimikriterier vid offentlig upphandling av hållbart producerade livsmedel.

Just nu pågår ett offentligt samråd om initiativet och det är fritt fram för alla att lämna synpunkter fram till och med den 21 juli 2022. Det går att lämna synpunkter via en webbenkät på kommissionens webbplats: Ett hållbart livsmedelssystem i EU – nytt initiativ (europa.eu)

Syftet är att kommissionen ska få in synpunkter och underlag från allmänheten och berörda parter om de centrala frågor som det är tänkt att det här initiativet ska ta upp, och om de viktigaste faktorerna de behöver ta hänsyn till när de utformar politiska alternativ för att hantera frågorna. Samtidigt klargör kommissionen att initiativet också ska bygga på andra processer som pågår när det gäller olika aspekter av ett hållbart livsmedelssystem.

Läs mer om Livsmedelsverkets arbete i EU på vår webbplats: 2 – Beredning av förslag (livsmedelsverket.se)

Översyn av EU:s skolprogram

Genom EU:s skolprogram har man sedan 2017 stött utdelningen av frukt, grönsaker, mjölk och mjölkprodukter till elever, från förskola till gymnasium. Programmet omfattar även aktiviteter för att öka konsumtionen av dessa produkter och bidra till att skapa hälsosamma matvanor. I Sverige finns möjligheten för skolor att söka om och få skolmjölkstöd, om man som skola genomför kompletterande utbildningsåtgärder som syftar till att lära barnen mer om jordbruk, miljö och om hållbar och bra mat i allmänhet. Den delen i EU:s skolprogram som handlar om frukt- och grönt är inte implementerat i Sverige.

EU-kommissionen har inlett en översyn av EU:s skolprogram som en del av från jord till bord-strategin i syfte att skapa en gynnsam livsmedelsmiljö som gör det lättare att välja hälsosamma och hållbara kostvanor. Översynen kommer att bidra till Europas plan mot cancer för att förbättra hälsofrämjande åtgärder genom tillgång till hälsosam kost och till handlingsplanen för utveckling av ekologisk produktion. I samband med översynen kommer kommissionen också att ta hänsyn till rådets rekommendation om inrättande av en europeisk barngaranti.

Livsmedelsverket har lämnat synpunkter på EU:s skolprogram och nu finns alltså chansen för alla bidra. Läs mer och delta i samrådet: Översyn av EU:s program för frukt, grönsaker och mjölk i skolan – EU-stöd (europa.eu)

Om en europeisk barngaranti

I våras kom nyheten om regeringens beslut om en nationell handlingsplan för att implementera Europeiska rådets rekommendationer om en europeisk barngaranti. Livsmedelsverket har deltagit i arbetet från Sverige, som samordnas av Socialdepartementet. Målet med barngarantin är att garantera alla barn tillgång till grundläggande samhällstjänster – inte minst förutsättningar att grundlägga hälsosamma matvanor.

Läs mer om barngarantin: Europeisk barngaranti ska implementeras i Sverige – Regeringen.se