Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på nationella mål för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion, samt förslag till insatser för att styra om konsumtionen. Måltider i vård, skola och omsorg visar redan vägen och både kan och behöver fortsätta att visa framfötterna! 

Det handlar både om vad vi äter, men också hur vi exponeras för och har tillgång till mat. Jämställdhet, jämlikhet och barn och unga är viktiga perspektiv i det här uppdraget – och här har de offentliga måltiderna en särskilt betydelsefull roll!

Uppdraget sträcker sig mellan våren 2021 och januari 2024 då uppdraget ska slutredovisas. Nu är vi inne i en fas där vi genomför dialogmöten med olika aktörer i livsmedelssystemet. Dialogerna är viktiga för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Två dialogmöten har genomförts under april, då med aktörer från hela livsmedelskedjan. Ytterligare ett är planerat till slutet av augusti, då med fokus på offentliga måltider och dess närmiljö. Vi bjuder in aktörer som på olika sätt kan påverka och driver utvecklingen av de offentliga måltiderna – kommuner, regioner och myndigheter.

Vill du veta mer? Läs om uppdraget på Livsmedelverkets webbplats: https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/uppdrag-om-insatser-for-hallbar-och-halsosam-livsmedelskonsumtion