Forskningen är tydlig och branschen är enig – vi behöver ställa om vårt matsystem för att nå de globala hållbarhetsmålen. Vi kan äta oss bort från flera av hoten mot hälsan och miljön men bara om vi halverar matsvinnet, börjar äta mer planetsmart mat, lagom mycket mat och uppdaterar våra produktionsmetoder. Men hur gör man om ett helt system och var börjar man?

På Livsmedelsverket har vi länge arbetat för en utveckling av skolmåltiderna men har nu insett att vi vill och måste göra mer. Det har även Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och flera andra myndigheter. Vi vill testa nytt, ta en ny roll och samarbeta för att kunna bidra till en förändring av hela matsystemet. Här har vi identifierat skolmåltiden som en bra del att börja med!

Vi har därför dragit igång ett projekt där vi drar nytta av varandras expertis och kompetenser. Under ledning av Vinnova testar vi en modell som kallas mission-orienterad innovation. Det handlar om hur vi kan ställa om system som är kopplade till stora samhällsutmaningar – i det här fallet hur vi skapar ett hållbart livsmedelssystem med fokus på skolan.

Bakgrund till satsningen

Under 2019 samlade Vinnova ett stort antal aktörer från alla delar av livsmedelskedjan för att få en bredare förståelse av matsystemet samt vad som krävs för att ställa om det till ett mer hållbart system. Det ledde fram till en hypotes kring vad som krävs för att lyckas. Ett (av fyra områden) som man valt att jobba vidare med är skolmat. Arbetsnamnet är Ett nytt recept för skolmåltider och arbetet koordineras av Livsmedelsverket under 2020.

Det går att höra mer om Vinnovas arbete för hållbar och hälsosam mat i ett poddavsnitt där Jenny och Joanna på Vinnova berättar mer.

Varför satsa på skolmåltider?

Varför skolmat när det finns så många andra stora utmaningar kan man fråga sig? Vi ser skolmåltiden som ett utmärkt område att börja med! Skolmåltiden är i sig ett system där själva maten och måltidssituationen bara är en liten del i helheten.

Vi vill arbeta med alltifrån måltiden som del av undervisningen, mat som upplevelse och nya sätt att utnyttja skolköket när det inte används, till logistik och minskat matsvinn. Det kan också handla om nya förutsättningar för lokala producenter att producera hållbar mat som kommunerna sedan efterfrågar. Arbetshypotesen är att ett omvandlat skolmåltidssystem kan fungera som en hävstång för att ställa om hela livsmedelssystemet.

Vår vision är att varje barn i Sverige ska äta hållbar och god skolmat.
Målet är en ökad social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i Sveriges skolmåltidssystem.

Policylabb

Som ett första steg i denna satsning driver Livsmedelsverket och Vinnova nu tillsammans med Jordbruksverket, Skolverket, Upphandlingsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ett så kallat ”policylabb”.

Ett policylabb kan förklaras som en grupp aktörer med olika kompetenser som genom användarcentrerade metoder testar, experimenterar och lär inom policyutveckling. Syftet är att utveckla regelverk och andra styrmedel som stimulerar snarare än hindrar innovation.  Det går att läsa mer om konceptet policylabb och policyutveckling på Vinnovas webbsida om Policyutveckling och innovation.

Arbetet i policylabbet går ut på att göra de ”osynliga” lagren av möjliggörande och hindrande infrastruktur, som styrning, lagstiftning, politik och kapacitet, normer och kapacitet, synliga. Många aktörer – från lantbrukaren till klassrummet – involveras, liksom berörda myndigheter. En viktig del av processen är att ge varje medaktör möjlighet att förstå hur de bidrar till att vidmakthålla nuvarande system och hur var och en behöver förändra sitt arbetssätt.

Ett första steg för att förstå skolmåltidssystemet

Just nu arbetar vi intensivt med att förstå skolmåltidssystemet ur många olika aktörers synvinklar. Vi utför, med hjälp av en tjänstedesignbyrå, kvalitativa djupintervjuer. Vi pratar med både politiker, rektorer, barn och unga, föräldrar, måltidschefer, grossister, producenter och skolkockar. Kanske har vi redan varit i kontakt med just dig eller kanske kommer vi höra av oss inom kort.
Vi lovar att hålla er uppdaterade på arbetet framåt!

Är du nyfiken på projektet och vill veta mer? Hör gärna av dig till Ulrika Backlund (ulrika.backlund@slv.se), projektledare för projektet Ett nytt recept för skolmåltider på Livsmedelsverket.