Spännande dialogmöten, kreativa workshops, givande möten med olika nätverk och inspirerande samtal med såväl nya som gamla kontakter upptar en stor del av kompetenscentrums arbete nu under våren. Ett väldigt roligt arbete! Syftet är att ta reda på hur och på vilket sätt Livsmedelsverkets råd på bästa sätt ska kunna stödja utvecklingen av bra måltider på sjukhus. Med nya sjukhusråd i sikte till 2020 så har vi nu gjort kreativa avstamp i arbetet för Framtidens sjukhusmåltider.

Sjukhusråden under revidering

I januari i år (2019) drog vi igång arbetet med att revidera Livsmedelsverkets råd kring måltider på sjukhus. Vår nuvarande skrift Sjukhusmåltiden – en viktig del av vården utkom 2014 och är för nuvarande den äldsta av alla våra råd för offentliga måltider.

Livsmedelsverkets råd för måltider i vård, skola och omsorg

Personcentrerade måltider

Målet med revideringen är att fortsatt kunna ge ett bra och relevant stöd, till såväl beslutsfattare som verksamhetsutvecklare, måltidschefer, vårdpersonal, sjukhusledning och kökspersonal kring hur man kan arbeta för bra måltider på sjukhus med patienten, dvs. individen i centrum. I ett vårdlandskap där man går i riktningen för en ökad personcentrerad vård så ser vi det som en nödvändighet att måltiderna på sjukhus hänger på. Personcentrerade måltider som hamnar i magen och som följs upp tror vi kommer att ge måltiderna på sjukhus en högre status och även ge måltiden en möjlighet att räknas som en viktig del av vården. Mat är faktiskt medicin för många.
En revidering av sjukhusråden ser vi kommer att harmonisera på ett ännu bättre sätt med Livsmedelsverkets generella kostråd Hitta ditt sätt samt med råden riktade till äldreomsorg, förskola och skola.

Stöd som eftersöks – resultat från kartläggning 2018

Under hösten gjorde vi en kartläggning av Sveriges alla regioner och län avseende deras arbete med sjukhusmåltider. Vi tittade också på vilket typ av stöd de önskade av Livsmedelsverket i kommande råd. Denna kartläggning fungerade som en liten förstudie inför revideringen. Resultatet säger oss att:

  • Grundkosterna (som varit borttagna ur myndigheternas rekommendationer och vägledningar sedan 2017) används fortfarande av ca 80 procent av de tillfrågade, dvs. på åtminstone något eller några sjukhus i den tillfrågade regionen.
  • Till viss del behövs bättre nationella nyckeltal och uppföljningsstöd av sjukhusmåltiderna. Matsvinn och andel ekologiskt är exempel på vad som mäts flitigt idag men mätningar av måltidskvalitet görs på olika sätt och uppföljningar av hur mycket mat som hamnar i magen, dvs. av näringsintaget är så gott som obefintliga.
  • Från måltidsorganisationernas håll upplever man brister när det kommer till ansvar för hela måltidskedjan. Oklara ansvarsfördelningar och bristfälligt samarbete med vården bidrar till detta.
  • Man saknar forum för strategiska måltidsfrågor inom sjukhusverksamheterna.
  • Stöd för att kunna menyplanera utan grundkoster och kommunicera kring måltiderna utan grundkostterminologi önskas.
Några av slutsatserna från Kartläggningen/Pilotstudien på sjukhusmåltider hösten 2018

När vi slår våra kloka huvuden ihop…

…händer det bra grejer.
Ett av alla givande möten som vi haft den senaste tiden kring framtidens sjukhusmåltider var den kreativa workshopdag vi hade i mitten av april. Workshopen hölls tillsammans med Kost & Närings fokusgrupp Sjukhus.
Där slog vi gemensamt fast, en gång för alla, att fokus framåt måste vara patienten (individen i fokus) och att vi inte ska tillåta oss själva att fastna i problem kring olika produktionssätt eller produktionssystem.
Vi delade även visionen att maten och måltiden inte längre enbart skulle ses som en serviceinsats – utan att vi vill höja statusen på måltiden till att mat är medicin. Lika viktig som rätt medicinering är för patienten, lika viktig bör möjligheten vara att bli erbjuden god mat som man som inneliggande patient är sugen på. Sjukhusen behöver också bli duktigare på att se helheten i dygnets alla måltider. Duktigare på att vara flexibla i sina mattider och i sitt utbud av rätter. Och sist men inte minst, duktigare på att integrera måltiden i vårdprocessen.
Vi avslutade dagen med att parvis spåna fram “Det optimala måltidskonceptet på sjukhus”. Vi sammanfattar resultatet med tre ord:
Patientfokus, Valfrihet och Flexibilitet.

Vid dagens slut var vi eniga om att det hade varit en nyttig dag för alla parter. Det är verkligen dags att se möjligheterna för sjukhusmåltiderna – och inte fastna i utmaningarna! Vi tror också att lösningen på det optimala måltidskonceptet kan se olika ut beroende på typ och storlek av sjukhus, inneliggande patientgrupper m.m.

Nya sjukhusråd i sikte 2020

När vi fortsatt går vidare i arbetet med nya sjukhusråd, med sikte att lansera under första halvan av år 2020, gör vi det med samverkan och dialog som ledord.

Har ni därför inspel i det fortsatta arbetet, åsikter eller förbättringsförslag så tveka inte att ta kontakt med oss!
Projektleder vårt gemensamma arbete med nya sjukhusråd gör Ulrika Brunn som precis tagit över efter Emelie Eriksson. Emelie har nu istället gått på en välförtjänt föräldraledighet.
Hojta till, ring eller skicka iväg ett mail till oss! Ni hittar alla våra kontaktuppgifter på Livsmedelsverkets webbplats –
Nationellt kompetenscentrum