I maj 2017 skickade Livsmedelsverket, i samarbete med forskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala Universitet och Kost och Närings fokusgrupp Hållbarhet, ut en enkät till Sveriges alla måltidschefer (eller motsvarande) angående hur och på vilket sätt de mäter matsvinn. Nu är äntligen de spännande resultaten från kartläggningen här!

Enkäten som skickades ut under våren 2017 syftade till att kartlägga hur svenska kommuner och landsting/regioner mäter sitt matsvinn.
Målbilden med undersökningen var att få en detaljerad bild av hur offentliga kök idag mäter sitt matsvinn och den långsiktiga målsättningen är att denna undersökning ska ligga till grund för utvecklandet av en svensk mätstandard för matsvinn i offentliga kök. Ni är många runt om i landets kommuner, landsting och regioner som efterfrågar en gemensam mall och mätmetod för matsvinn!

Med en svarsfrekvens på 93 %, vilket betyder att 270 av Sveriges 290 kommuner besvarade enkäten, har vi nu ett bra och gediget material att utgå från.

Kartläggningens slutsatser

En majoritet av Sveriges kommuner mäter matsvinn. De som mäter matsvinn gör det på ett likartat sätt och med likartat fokus. Detta gör att det finns mycket god potential att hitta en gemensam mätmetod som alla kan acceptera, och använda utan större justeringar. Det är dock tveksamt om dagens genomsnittliga nivå av mätning är tillräcklig och en gemensam metod kan därför behöva kompletteras med styrmedel för att främja ett mer systematiskt arbetssätt med standardiserad mätning som grund för åtgärder.

Vi kommer nu jobba vidare utifrån denna kartläggning och hoppas kunna återkomma med mer information om vad nästa steg blir inom kort. Mycket spännande på gång nu under våren!

Frågor eller funderingar?

För genomförande och sammanställning av kartläggningen ansvarade Mattias Eriksson, Fil. Dr. vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Om du har frågor eller funderingar ang. kartläggningen får du gärna ta kontakt med oss eller direkt med Mattias. Kontaktuppgifter till Mattias finns på sista sliden i nedan presentation!

Kartläggningen i presentationsform

Bläddra mellan bilderna genom att trycka på pilarna, på thumbnail-bilderna i vänsterkant eller genom att dra musen mellan bilderna.