Enligt ett beslut från regeringen har elever i grundskolan och motsvarande skolformer rätt till skolmåltider även om undervisningen sker helt eller delvis på distans. (7/4 2020)

Mer information hos Skolverket

För att få aktuell och korrekt information om vad som gäller skolmåltiderna enligt detta nya beslut hänvisar vi till Skolverkets webbplats:

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset—fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen#h-Skolmat

På Skolverkets webbplats finns svar på frågor om vad som gäller utifrån det rådande smittskyddsläget för förskolor och skolor. Svaren utgår från riksdagens nya lag och regeringens nya förordning om hur skolor ska agera utifrån det aktuella smittskyddsperspektivet. Utgångspunkten i alla beslut behöver vara det rådande smittskyddsläget och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Bakgrund till beslutet kring måltiderna

Regeringen anger följande motiv i Förordningsmotiv för förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta (Fm 2020:4)

Det har vidare i förordningen inte gjorts något undantag från skyldigheten att erbjuda näringsriktiga skolmåltider enligt 9 kap. 8 §, 10 kap. 10 §, 11 kap. 13 §, 12 kap. 10 § eller 13 kap. 10 § skollagen. Denna skyldighet gäller således även i förhållande till elever som endast ges fjärr- eller distansundervisning (jfr prop. 2019/20:127 s. 129). Om sådana elever vill ha skolmåltider kan huvudmannen t.ex. tillhandahålla frysta måltider för en hel vecka för avhämtning enligt ett rullande schema så att inte för många elever kommer sam tidigt. Om exempelvis utbildning i en eller flera årskurser tillfälligt inte alls bedrivs har dock huvudmannen inga skyldigheter enligt skollagen i förhållande till eleverna i de årskurserna under den tiden. Rätten till exempelvis skolmåltider förskjuts då i tiden till dess att utbildningen i de årskurserna återupptas.

Fördjupad information om själva förordningen finns på regeringens webbplats: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/elever-far-battre-forutsattningar-att-slutfora-sin-utbildning/

Samlad information om coronavirus för offentliga kök

Uppdaterad information om coronaviruset och viktiga länkar för offentliga kök finns på Livsmedelsverkets webbplats: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-parasiter-och-mogelsvampar1/coronavirus/offentliga-kok