Vår livsmedelskonsumtion påverkar miljön och samhället både negativt och positivt – genom medvetna val och minskat matsvinn kan måltiderna bidra till en minskad miljöpåverkan och bra villkor för både människor och djur. Läs mer här och ta del av ett inspelat webbinarium på temat!

I början av maj anordnade Mattanken ett webbinarium där vi berättade om våra miljösmarta kostråd, kommenterade EAT-Lancet rapporten och där Södertälje kommun bjöd på en massa praktiska tips på hur man kan arbeta miljösmart inom offentliga måltider. Nu kan du ta del av hela webbinariet på en dryg timme här:

Mattankens webbinarium 2 maj 2019 “Offentlig mat som är bra för både hälsan och miljön”

Vad är miljösmart mat?

Mat och dryck är livsnödvändigt men orsakar också stor miljöpåverkan. En del mat har stor påverkan på miljön, en del har mindre. För att minska vår nuvarande miljöbelastning från maten vi konsumerar behöver vi:

  • Öka konsumtionen av hållbart producerad mat från växtriket, det vill säga grova grönsaker, baljväxter, frukt, bär och fullkornsprodukter.
  • Minska konsumtionen av animalier, men en större andel miljösmarta produkter, som miljömärkt och kött som gör miljönytta
  • Minska matsvinnet och överkonsumtionen – förbruka inte mer än vad som behövs

I korthet betyder det: Mer grönt och mindre kött, välj miljösmart, ät lagom mycket och släng inte maten.

Läs mer om miljösmart mat och våra nationella kostråd “Hitta ditt sätt” på Livsmedelsverkets webbplats: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/miljo/miljosmarta-matval2

Nationella miljömål

I Sverige har vi sedan 1999 ett miljömålssystem som består av ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. När Livsmedelsverket utvecklade miljösmarta kostråd 2015 utgick vi från de miljökvalitetsmål som har störst koppling till livsmedelsproduktion och konsumtion:

  • Giftfri miljö – handlar om problemen med farliga kemiska ämnen som människan framställt och som när de sprids kan hota människors hälsa och miljön.
  • Ingen övergödning – är kopplat till läckage av näringsämnen från jordbruk.
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård – handlar om att fiskebestånden ska vara stabila och att fiskemetoderna inte ska skada havs- och skärgårdsmiljön.
  • Ett rikt odlingslandskap – handlar om att bevara markens förmåga att producera mat samt biologisk mångfald och kulturmiljöer som kan kopplas till odlingslandskap. Bland annat är betande djur en förutsättning för att bevara artrika betesmarker och ett öppet landskap.
  • Ett rikt växt- och djurliv – handlar om att den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt.
  • Begränsad klimatpåverkan – är kopplat till utsläpp av växthusgaser i samband med djurhållning, produktion av handelsgödsel, avskogning, energiförbrukning, transporter med mera.
(Illustration: Tobias Flygar) Läs mer om miljömålen här: www.sverigesmiljomal.se

Offentliga måltider bidrar till hållbar utveckling

De svenska offentliga måltiderna ger alla, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa och en hållbar utveckling. Läs mer om hållbar utveckling och FNs globala hållbarhetsmål Agenda 2030 i tidigare blogginlägg: http://maltidsbloggen.se/2019/03/agenda-2030-pa-menyn-i-vard-skola-och-omsorg/