Enligt forskning och experter är omkring 40 % av alla patienter på sjukhus drabbade av sjukdomsrelaterad undernäring. Vi är alla överens om att det är alldeles för många! Nutrition Day är ett årligt, internationellt initiativ för att mäta, uppmärksamma och bekämpa undernäring på hälsovårdsinstitutioner. I år inträffar nDay (nutritionDay) den 7 november och det är öppet för alla sjukhus, vårdhem och äldreboenden att delta i!

Varför ska man delta i nutritionDay?

Upp till 40% av patienterna på sjukhus globalt sett påverkas enligt nutritionDay av sjukdomsrelaterad undernäring. I Sverige saknar vi idag täckande nationell statistik över hur många personer som diagnostiseras med eller har risk för undernäring inom hälso-sjukvården samt socialtjänsten (äldrevård) men likväl är det ett stort problem som vi inte kan ducka. Ännu viktigare är det också att börja mäta detta. Undernäring leder till ökade sjukvårdskostnader, långa vistelser på sjukhus för patienterna och dåliga förutsättningar för tillfrisknande och välbefinnande hos patienterna.
I våras kom Socialstyrelsen ut med ett kunskapsstöd för att stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i deras arbete mot undernäring. Du kan läsa mer om kunskapsstödet “Att förebygga och behandla undernäring” i vårt tidigare blogginlägg Socialstyrelsen pekar med hela handen.

Men trots kunskapsstöd och blogginlägg så behöver vi göra mer och syftet med nutritionDay är just att förbättra kunskapen och medvetenheten om undernäring i hälso- och sjukvården i hela världen samt att övergripande förbättra kvaliteten på nutritionsvården.

Vad är nutritionDay?

En specifik dag varje år (nDay), som i år infaller den 7 november, har sjukhusavdelningar och vårdenheter runt om i världen möjlighet att delta i en en-dagars tvärsnittsrevision gällande undernäring. Som deltagare registrerar man sig och får sedan som deltagare tillgång till enkla screeningtester om risk för undernäring som man använder under registreringsdagen. Därefter samlar man in enhetens anonymiserade data och laddar upp dem till nDay-databasen. Slutligen får deltagarna en utvärdering av sina resultat. Det årliga nDay-deltagandet utgör alltså en unik chans att övervaka och benchmarka sjukvårdens nutritionsarbete på internationell nivå. Deltagande institutioner och enheter får hjälp att bedöma deras individuella förekomst av undernäring och identifiera områden för förbättring. Att delta i nutritionDay världen över är helt gratis.

Häng på – halva jobbet är redan gjort!

För att underlätta deltagande från hela världen finns informationsblad, steg-för-steg-vägledning och frågeformulär tillgängliga på över 30 språk, däribland svenska. Dessutom finns enkäterna för genomförandet anpassade till både sjukhusavdelningar, onkologiska avdelningar, intensivvårdsavdelningar och vårdhem (äldreboenden).

Personalen behöver ingen specialkunskap för att kunna utföra datainsamlingen. Enligt nutritionDay kan både studenter och praktikanter med fördel hjälpa till för att samla in data.

Som vi redan nämnt så får varje deltagande institution/enhet ett resultat i form av en omfattande rapport. Rapporten presenterar de egna resultaten som en ögonblicksbild jämfört med liknande enheter över hela världen. En nationell rapport som visar de anonymiserade resultaten från varje land jämfört med det globala genomsnittet finns också är fritt tillgängliga för nedladdning. Det går att se tidigare års rapporter på nutritionDay’s webbplats. På webbplatsen finner man även en kom-igång-guide i 12 steg, mycket mer information och annat matnyttigt.

Tips och erfarenheter från nutritionDay-veteraner!

Skånes universitetssjukhus har deltagit i nutritionDay tidigare år och delar här med sig av sina lärdomar och tips till andra intresserade:

Att delta i nutritionDay är ett roligt och värdefullt arbete där nutritionen får stor uppmärksamhet och vi kan hämta resultatet till olika förbättringsarbeten.

Det har visat sig vara en fördel att förbereda de aktuella enhetscheferna och två medarbetare på varje vårdavdelningen i god tid. Det måste avsättas tid och medarbetarna behöver schemaläggas till detta. Ett tips är att även ha en reservplan om någon av medarbetarna är frånvarande!

De frågeformulärer som beskriver avdelningens rutiner i nutritionsarbete har varit en fördel om man fyller i tillsammans. Samtliga fyra frågeformulären behöver gås igenom för att det ska vara tydligt vad frågorna avser. Vi levererar de klara formulären till varje avdelning tillsammans med tydliga instruktioner. De flesta deltagande avdelningar klarar av undersökningen på 4-5 timmar totalt. 2-3 timmar före lunchmåltiden med uppgifter gällande inskrivna patienter som hämtats från journalen. Därefter ett par timmar efter lunchen med formuläret riktat direkt till patienten om deras upplevelse av måltiden. I detta jobb kan studenter och avdelningens dietist med fördel ingå.
Det har varit bra med uppföljning och presentation av avdelningens resultat på APT. Då är hela personalgruppen med och där har vi förslag på ett eller ett par områden på förbättringsarbete under kommande år. Det har varit pedagogiskt och tillfredställande att efter nästa nDay visa resultat inom just dessa områden. Vid dessa tillfällen kommer personalens åsikter om nutritionsarbetet fram och vissa synpunkter har förts ut i vårdutvecklingsgrupper och högre upp i organisationen. 

Genom rapporten har vi även fått fram uppgifter angående deltagande patienters aptit och viktutveckling de senaste fem åren och tre månader före sjukhusvistelsen. Den pekar på att patientens vikt vid inläggningen kan har föregåtts av långvarig aptitlöshet och viktminskning. I dessa lägen har patienten ett sämre utgångsläge som kan påverka vårdlängd och hur väl patienten svarar på den medicinska behandlingen. Då är det extra viktigt att ha bra rutiner så att problemet snabbt uppmärksammas. Kunskap om hur behovet ska tillgodoses via måltider, näringstillskott, sondnäring  mm och med specialkunskap om patientgruppen.

För mer information om Skåne Universitetssjukhus erfarenheter och medverkan i nDay kontakta gärna:
Ulrika Koppers Watting, ansvarig för utvecklingsfrågor/leg. dietist på
ulrika.kopperswatting@skane.se