Nu har en ny rapport kommit ut från RISE och Måltid Sverige som sammanfattar den samlade forskningen på området Offentliga måltider. Rapporten heter Inblick i forskning kring offentliga måltider, RISE 2019:39. Vi ger en kort sammanfattning och guidar vidare alla de som vill läsa mer.

Forskningsrapport från RISE och Måltid Sverige

Om Måltid Sverige

Rapporten är utgiven av Måltid Sverige – ett nav för den offentliga måltiden som bygger på en regional samverkan mellan regioner. Partners är Västra Götalandsregionen, Region Halland och Region Sörmland. RISE Research Institutes of Sweden är värdorganisation för Måltid Sveriges verksamhet.

Rapporten i korta drag

Studien som ligger till grund för rapporten består av en litteratursökning av publicerad forskning kring offentliga måltider under de senaste 10 åren. Intervjuer med forskare om pågående forskning och vilka behov de ser framåt är gjorda. Rapporten baseras också på fokusgruppsintervjuer med måltidschefer/måltidsutvecklare för att fånga deras behov kopplat till forskning.
Kortfattat kan vi konstatera att det forskas en hel del på offentliga måltider, dock ofta indirekt. Sammanfattningen visar att det finns behov av ökad kunskap inom flera områden och att statusen för offentliga måltider behöver höjas. Exempelvis så är forskning inom särskilt boende för funktionsnedsättningar mycket begränsad. Även forskning om sjukhusmat har varit väldigt begränsad i studiens litteratursökning. Det finns dock pågående studier som vi hoppas få ta del av resultat från inom kort.

Några exempel på utvecklingsområden som finns att läsa om i rapporten: 

  • Offentlig måltidsverksamhet är komplex med flera olika professioner involverade, ofta med olika tillhörighet i organisationen. Därför behövs samverkan och riktlinjer för hela organisationen. Organisationsstrukturen behöver utvecklas och mer forskning som stödjer framgångsfaktorer behövs. 
  • Mer fokus på måltidsmiljön och dess påverkan. 
  • Statusen behöver höjas för att locka fler till branschen. Det är idag få som utbildas och lockas att arbeta inom offentliga måltider. 

Tankar om framtida forskning på området offentliga måltider

Mer forskning på området behövs!

En av slutsatserna i rapporten är att ju mer forskning som görs på området offentliga måltider – desto mer kan troligtvis statusen för att arbeta med frågorna öka.
I rapporten ser man exempelvis ett behov och en efterfrågan efter mer forskning kring måltidsmiljöns påverkan på ätandet. Man belyser även det tunna underlaget av forskning som finns inom fältet sjukhusmåltider. Liknande forskningsbehov finns också kring flexibla och individuella måltidslösningar, i både skola, vård och omsorg. Här behöver vi mer kunskap.
Slutligen efterfrågar man mer praktiskt inriktad forskning. Forskningen ska på ett lättillgängligt sätt visa hur man kan gå tillväga för att lyckas inom de offentliga måltiderna. Målgrupperna behöver något som gör att forskningsresultat direkt kan implementeras i verksamheterna. Exempelvis kan detta vara modeller för organisationer att använda eller liknande.

Detta och mycket mer går att fördjupa sig i rapporten Inblick i forskning kring offentliga måltider, RISE 2019:39 som du hittar på Måltid Sveriges hemsida.

Trevlig sommarläsning!