Det saknas idag samlad, tillförlitlig nationell och lokal statistik kring offentliga måltider. Denna typ av siffror är nödvändiga för att kunna följa utvecklingen på området. De kan också utgöra bra underlag för måltidschefer och beslutsfattare i kommun och landsting. Här ser vi att kompetenscentrumet kan spela en viktig roll och vi har tagit fram en plan för hur vi kan stärka de offentliga måltiderna genom bra och tillgänglig statistik.

Förarbete

Under 2017 gjorde vi en förstudie där vi inventerade vilken fakta och statistik som redan finns insamlat och vilka data som saknas. En hel del av det som finns hittar du redan nu på vår webbplats: Fakta om offentliga måltider

Vi har under början på 2018 tagit fram en plan för hur Livsmedelsverket kan kartlägga området offentliga måltider kontinuerligt och långsiktigt. Kartläggningen bygger vidare på arbetet som gjorts vid Skolmatens Vänner, men kommer även omfatta förskola och äldreomsorg och kommer även inkludera statistik från andra källor.

I mars träffade vi en referensgrupp där vi diskuterade prioriterade områden och frågor. I referensgruppen ingår representanter från kommuner, myndigheter och organisationer som Kost och Näring, RISE (Research Institutes of Sweden) och SKL (Sveriges kommuner och landsting). Under våren har vi även låtit ett antal kommuner testa de tänkta frågorna och frågornas formuleringar. Vår undersökning kommer göras ungefär vartannat år med start i år. Denna första omgång omfattar endast landets kommuner men kommer i nästa fas utökas även till landsting och sjukhusmåltider.

Startskottet går i höst

Startskottet går i slutet på augusti i år då frågorna går ut till landets alla kommuner. Frågorna handlar bland annat om kostnader, organisation och livsmedelskvalitet kopplad till måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg. Du som arbetar som måltidschef kommer ha en nyckelroll i att besvara frågorna.

Det blir en mycket spännande höst! Hoppas att ni vill vara med och rita kartan över landets offentliga måltider!