Bra måltider i äldreomsorgen är grunden för hälsa och livskvalitet. Måltider som utgår från personens egna behov och önskemål och som är en tydlig del av omvårdnaden kan minska problem med undernäring och ensamhet. För att bättre stödja en utveckling i den riktningen har Livsmedelsverket reviderat råden om måltider i hemtjänsten och på äldreboenden. Råden vänder sig till beslutsfattare och verksamhetschefer, biståndshandläggare, måltidspersonal och den vård- och omsorgspersonal som arbetar närmast de äldre. Råden är avsedda som ett stöd vid såväl planering, upphandling och uppföljning som i det vardagliga arbetet med måltider inom äldreomsorgen. Råden omfattar inte individuell nutritionsbehandling vid specifika sjukdomstillstånd och undernäring. Förslaget går nu ut på remiss och är öppen för alla att ta del av. Synpunkter lämnas senast den 6 november. De nya råden beräknas vara klara i början av 2018.

Här hittar du förslaget till nya råd:

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/remisser1/remiss-reviderade-rad-bra-maltider-i-aldreomsorgen-dnr-201702847

De stora förändringarna från den tidigare versionen kan sammanfattas i:

  • Förslaget lyfter tydligare fram hur viktigt det är med nära samverkan mellan de olika verksamheter och professioner som påverkar kvaliteten på måltiderna i äldreomsorgen, och som alla är länkar i  “måltidskedjan”. Råden var tidigare uppdelade i fyra delar som vände sig till olika yrkesgrupper, men är nu samlade i en gemensam skrift.
  • Förslaget betonar vikten av ett helhetsperspektiv på måltiden där olika kvalitetsaspekter, exempelvis att måltiden är näringsriktig, god och trivsam, balanseras mot varandra. Med en större tyngd på måltidens ”mjuka” värden som trivsel och smak vill vi stödja en utveckling från institutionslika måltider till mer hemlika och restauranglika.
  • Råden i avsnittet om näringsriktiga måltider har ett nytt förhållningssätt. Förändringen innebär mindre detaljstyrning av näringsinnehållet, men tydligare och mer praktiska råd om hur man kan laga och servera måltider som ger tillräckligt med energi, protein och näring. Genom att lägga mindre tyngd på måltidernas exakta näringsriktighet och mer på att de ska vara goda och trivsamma blir det enklare att individanpassa maten och hitta mer flexibla måltidslösningar.
  • Ytterligare en förändring är ett helt nytt avsnitt om hållbara måltider. Det finns ofta stora möjligheter att minska verksamhetens miljöpåverkan genom att minska matsvinnet och göra miljösmarta matval, samtidigt som de äldres behov och önskemål tillgodoses.

Livsmedelsverkets råd vänder sig i första hand till beslutsfattare och verksamhetschefer, biståndshandläggare, måltidspersonal och den vård- och omsorgspersonal som arbetar närmast de äldre. Råden är avsedda som ett stöd vid såväl planering, upphandling och uppföljning som i det vardagliga arbetet med måltider inom äldreomsorgen. Råden omfattar inte individuell nutritionsbehandling vid specifika sjukdomstillstånd och undernäring.

I samband med revideringen har två nya vetenskapliga underlag publicerats, det ena är en sammanställning av NNR ur ett äldreperspektiv. Det andra är en sammanställning av fem olika litteraturgenomgångar som omfattar områden som näringsbehov hos sköra äldre, sensorik, måltidsmiljö och verksamhetsstruktur. Rapporterna finns publicerade på Livsmedelsverkets webbplats: