Hur ser skolmaten ut i våra nordiska länder? Vilken betydelse har en lagad kostnadsfri skolmåltid för elevernas hälsa och skolresultat? Vad är elevernas tankar i de olika länderna om skolmat?

Tillsammans med forskarna bakom skolmatsprojektet ProMeal  bjöd vi in till ett möte med nordiska myndighetskollegor den 23-24 februari. ProMeal (Prospects for Promoting Health and Performance by School Meals in Nordic Countries) är ett nordiskt projekt om skolmåltider i Sverige, Norge, Finland och Island. Forskare inom olika fält studerar skolmåltidens betydelse för näringsintag, lärande och prestation i skolan.

Studien har samlat in data på både vad eleverna äter och vad de tänker om skolmaten. Genom att fota skolelevernas lunchbrickor har man mättreferensportioner promeal vad de tar, äter och kastar i samband med skollunchen i Sverige, Finland, Norge och Island. Man har också genomfört fokusgruppintervjuer med eleverna för att ta del av elevernas tankar om skolmat generellt, och genomfört datatester för att mäta koncentrationsförmåga och annat som kan påverka inlärning.

Studien har genererat en stor mängd data, exempelvis flera tusen fotografier. Resultaten analyseras fortfarande men flera intressanta artiklar är på väg.

 

Några av forskarnas reflektioner är :

  • När skolbarn pratar om skolmåltiden lyfter många måltidsmiljön och särskilt de svenska barnen pratar om ljudmiljön som något avgörande om måltiden är bra eller dålig.
  • De allra flesta barnen åt mycket mindre än vad som planerades. De som fick i sig mest energi vid lunchen var de norska barnen som har med sig matsäck hemifrån. Det kan dock vara så att matsäcken har sämre näringsmässig kvalitet än den lagade måltiden i andra länder. Hur får vi barn att vilja äta mer av maten i skolan?
  • Hur får vi de vuxna i skolan att ta bättre hänsyn till måltidens sociala betydelse – som eleverna själva lyfter som viktig.
  • Sambanden mellan lunchätande och skolprestation är mycket svåra att studera.

 

Det är häftigt att se all information som samlats in och spännande att höra hur forskarna nystar i trådarna och resultaten. Det är också mycket intressant att vi delar så många utmaningar med våra nordiska grannländer. Vi ser verkligen fram emot att ta del av resultaten när de publiceras.

ProMeal koordineras av professor Agneta Hörnell vid Umeå Universitet och medverkar gör forskare från Sverige, Norge, Finland och Island. Projektet finansieras av Education for Tomorrow inom NordForsk. Läs mer om ProMeal på http://www.kost.umu.se/forskning/promeal Ta del av presentationen vid det nordiska mötet här: http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/presentationer/

På mötet presenterades också ett annat spännande forskningsprojekt kring skolmat. Det finns redan publicerat i form av en avhandling från Helsingfors universitet från Kristiina Janhonen och har titeln “Adolescent’s participation and Agency in food education”. Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka hur ungdomars syn på de egna matvanorna skulle kunna användas bättre som en pedagogisk resurs och hur deras delaktighet kan stödjas bättre inom undervisning om mat och hälsa. Avhandlingen konstaterar att undervisningen skulle förbättras genom bättre dialog mellan unga och vuxna samt genom att se mat och måltider som en informell men viktig del av lärandet i skolan.  Läs hela avhandlingen här: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/159380