Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 fördela 178 miljoner i stimulansbidrag till landets kommuner för kompetensinriktade insatser riktade till baspersonal inom äldreomsorgen och funktionshindersområdet. Vi kollade med kollegorna på Socialstyrelsen som håller med om att måltidskompetens mycket väl kan rymmas inom denna satsning. Ta därför chansen och genomför en kunskapsatsning för att höja måltidernas kvalitet!

Socialstyrelsens utredningar visar att en väsentlig del av baspersonal inom äldreomsorgen och LSS saknar de kunskaper som Socialstyrelsen rekommenderar i sina allmänna råd, inte minst inom området ”Hälsa”. Mat och måltider har en central roll för människors hälsa och livskvalitet. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa, även måltidens sociala funktion är mycket viktig. Vi har ett ansvar att se till att måltiden blir ett positivt avbrott i vardagen och en höjdpunkt att se fram emot.

I vår egen inventering av vad som behöver göras för att förbättra äldreomsorgens måltider (Bättre måltider i äldreomsorgen – vad har gjorts och vad behöver göras) lyfter vi fram kompetenshöjning av omsorgspersonal som en mycket viktig insats.

Om ni inte har egna idéer på kunskapssatsningar kan vi lova att de utbildningsaktörer som finns runt om i landet kan skräddarsy satsningar utifrån just er verksamhets behov av kompetensutveckling!

Varje kommun får rekvirera medel i egenskap av huvudman för sin verksamhet och enskilda utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen. Senast den 15 mars ska rekvisitionen av 2016 års medel ha kommit in. Läs mer om satsningen på Socialstyrelsens webbplats.