Kocken Miljana är initiativtagare till ett
pedagogiskt odlingsprojekt.

På Hamiltons förskola i Helsingborg pågår ett odlingsprojekt i ett led att ta tillvara på barns intresse och relation till en plats. Barnen är delaktiga i förskolans odling med allt från frösättning, skötsel och skörd. Under tidens gång pratas det om naturens kraft och hur man kan nyttja den. Vid måltiden, som delvis består av saker de själva odlat, pratas det om att de inte ska ta mer mat än de orkar äta. Det kan vara enklare att jobba med att minska svinn om barnen själva förstår matens värde.   Projektet från jord till bord inleddes på initiativ av kocken som tillsammans med förskolepedagogerna såg en utvecklingsmöjlighet i förskolans redan befintliga odling. De såg möjligheten att använda odling som ett pedagogiskt verktyg för att förmedla kunskap om ekologisk matproduktion och vikten av att vi människor tillsammans jobbar för en hållbar miljö. De tror att om barnen tidigt får en nära relation till naturen och aktivt får uppleva växtkraften kommer de bli medborgare med given intention att värna om naturens resurser.
 
På Livsmedelsverkets sida Inspiration och tips – förskola finns information om pedagogiska sätt att involvera barnen i skolmåltiden. Där finns ett specifikt avsnitt om odling där ni kan läsa om liknande projekt runt om i landet och hitta inspiration för er verksamhet. http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/forskola/inspiration-forskola/#Odla
Läs mer om projektet i Helsingborg och se deras filmklipp på pedagog Skåne Nordvästs hemsida. http://pedagogskanenordvast.se/fran-jord-till-bord-odling-pa-hamiltons-forskola/

 

/ Sara Aall Campbell