Förra veckan efterlyste vi exempel på skolfrukostar, gärna sådana satsningar som hade utvärderats. Vi fick in en hel del och här nedanför kan du ta del av dem. Stort tack till alla ni som bidragit! Lägg gärna in fler exempel i kommentarsfältet eller kontakta oss på mejl eller telefon!
 Montessoriskolan, Visby

Startar den 9 september 2013 en satsning på kostnadsfri frukost för skolans alla 59 elever. Började som enstaka frukostserveringar under skolans hälsoveckor, men nu har man beslutat att servera frukost varje dag. Förhoppningen är att satsningen ska leda till bättre koncentrationsförmåga och minnesförmåga. Men även att det ska ge en lugn start på dagen och gynna samvaron på skolan.
http://montessori.imcode.com/

Huddinge gymnasium

Kostnadsfri ”hotell”-frukost för alla elever. http://www.huddingegymnasiet.se/Om-HGY/

Enskede Gårds gymnasium

Har serverat skolfrukost i ett år. Många elever med behov av särskilt stöd. Av ca 500 elever väljer ca 30 att äta frukost, men man ser en långsam ökning under hela föregående läsår och räknar med en fortsatt ökning. Erbjuder gratis frukost; smörgås, fil, jos samt kaffe eller te. Vi erbjuder även frukost till personal för 15kr.

”För de som äter frukost kan vi se en ökad koncentrationsförmåga. Det innebär också att elever som tidigare hade svårt att komma i tid nu gör det. Eftersom att många ur personalen väljer att äta frukost på skolan eller att ta en fika tillsammans vid samma tid har vi skapat en naturlig mötesplats mellan elever och personal i elevcafeterian varje morgon. Ökad vuxennärvaro utanför lektionstid är något vi strävar efter då vi ser att goda relationer mellan elever och personal är gynnsamt för lärandet. Den effekt av skolfrukosten som varit lättast att mäta är att det bidragit till ökad trygghet och studiero för hela skolan!”/Jennie Rosengren, rektor


Samtliga skolor i stadsdelsförvaltningen Angered
Alla grundskolor (F-9) serverar varje dag en kostnadsfri skolfrukost sedan höstterminen 2011.
www.goteborg.se/angered

Hjulstaskolan, Stockholm

Serverar sedan länge skolfrukost. I en uppsats från Malmö högskola[1] citeras en artikel från 1998 [2] som beskriver satsningen så här: “Av de 700 elever som erbjöds gratis frukost var det mellan 150 och 200 som åt frukost på skolan varje morgon, vilket blev ett naturligt urval av eleverna. Elever som inte hade någon vuxen att äta frukost med hemma tyckte att det var ett bra alternativ att äta tillsammans med andra i skolan. När frukosten infördes på skolan märkte de flesta som var i kontakt med eleverna att många mådde bättre. Förändringarna var svåra att mäta, men lärarna upplevde barnen och ungdomarna som lugnare, speciellt under timmarna före lunch. Skolan resonerade som så att de inte bara ville vara ett lärosäte utan ta ett helhetsansvar för eleverna. Frukosten skulle vara en del i ett större sammanhang. Hjulstaskolan blev 1996 korad till bästa skolan bland 146 skolor av skolförvaltningen. Ingen annan skola hade lika nöjda elever.”
http://hjulstagrundskola.stockholm.se/

Västerholms friskola, Skärholmen

Från webbsidan: http://www.friskola.com/home ”För att ytterligare öka trivseln i skolan så bjuder vi alla barn och medarbetare på en enkel frukost varje skoldag.” Här pågår även projekt med pensionärer som skollunchgäster med barnen (ABC 9/9, 09.10, ca 1.30 in i sändningen) http://www.svtplay.se/video/1448425/9-9-09-10

Los skola, Ljusdals kommun

Erfarenheterna från de första månadernas frukostsatsning visar på en lugnare miljö i skolan. Än så länge bygger erfarenheterna på subjektivt tyckande, men då lärarstudenten Mattias Sand kommer med sin slutuppsats om just frukostprojektet ska det finnas ett betydligt bättre underlag för att diskutera en fortsättning. http://helahalsingland.se/ljusdal/1.5361498-frukost-ger-en-lugnare-miljo

Allaktivitetshuset, Lindängeskolan
Syftet med Allaktivitetshuset är att erbjuda givande och kostnadsfria aktiviteter till de boende i området. Utbudet är varierat och baseras helt och hållet på de boendes önskemål och efterfrågan. Dessutom serverar frivilliga från Röda Korsets Ungdomsförbund gratis frukost till alla skolelever varje tisdag, onsdag och torsdag. http://www.malmo.se/Kommun–politik/Stadsomraden/Soder/Motesplatser/Allaktivitetshusen/Lindangen.html

Examensarbete – Frukost i skolan
Studentuppsats som utvärderat en frukostsatsning i en gymnasieskola i Göteborg [3]

Examensarbete – Gymnasieflickors frukostvanor
De elever som uppgav sig aldrig äta frukost upplevde totalt sett flest symptom procentuellt. Resultatet ger eni ndikation på att frukosten har betydelse för utvecklingen av de symptom som kan påverka skolarbetet negativt. Genom att äta frukost förebyggs dessa symptom vilket gynnar inlärnings- och koncentrationsförmågan.[4]


[1] Johan Larsson, 2005. Är frukostvanor kopplat till idrottsvanor? Malmö högskola, Lärarutbildningen

[2]Heyman, E. (1998). Maten före matten. ICA- kuriren nr. 36.
[4]Marie Eriksson(2010) Gymnasieflickors frukostvanor, Linnéuniversitetet, Lärarprogrammet http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:392756/FULLTEXT01.pdf